Yritysasiakkaiden ja sidosryhmien edustajia sekä verkkosivuston kävijöitä koskeva tietosuojaseloste

Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy (”DIAS” tai ”me”) käsittelee henkilötietoja liiketoiminnassaan. DIAS:n nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden, alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden ("Yritykset") edustajien ja yhteyshenkilöiden sekä verkkosivuston www.dias.fi vierailijoiden (jäljempänä yhdessä "rekisteröidyt") henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten DIAS käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja. Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on saatavilla osoitteessa www.dias.fi.

Huomaathan, että tämä tietosuojaseloste soveltuu tässä selosteessa mainittujen rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn. DIASin asiointipalvelun käyttäjiin (myyjät ja ostajat) sovelletaan erillistä tietosuojaselostetta, joka on saatavilla tästä.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy
Y-tunnus: 2929689-6
Postiosoite: Salomonkatu 1, 00100 Helsinki
Sähköpostiosoite: tietosuoja@dias.fi
Olemme osa Alma Media -konsernia. Konsernin tietosuojavastaavana toimii Matti Venho.

Henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötiedot

DIAS käsittelee seuraavia henkilötietoja Yritysten edustajista ja yhteyshenkilöistä:

 • Perustiedot: nimi, arvo tai ammatti, asema tai tehtävä yrityksessä, suhde DIAS:iin (esim. asiakas tai yhteyshenkilö), yrityksen tiedot, työpaikan posti- ja käyntiosoite, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero
 • Markkinointitiedot: tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, muut rekisteröidyn ilmoittamat tiedot; rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistuminen tapahtumiin, suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot: palautteet ja yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet

Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tai Yritykseltä DIAS:n palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön, sopimuksen tekemisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä. Lisäksi DIAS voi kerätä ja päivittää henkilötietoja yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten Yrityksen verkkosivuilta, kaupparekisteristä, sekä muista julkisista ja yksityisistä yhteystietorekistereistä.

Jos verkkosivuston vierailija on yksityishenkilö, DIAS käsittelee kyseisen henkilön toimittamia tietoja vastatakseen kysymyksiin ja palautteeseen, sekä mahdollisen uutiskirjeen ja muun materiaalin lähettämistä varten (mikäli yksityishenkilö on itse sellaisen tilannut). Käsiteltäviä henkilötietoja ovat tässä tapauksessa rekisteröidyn nimi, yhteystiedot ja muut rekisteröidyn DIAS:lle toimittamat tiedot.

Käsittelyn tarkoitus

DIAS käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • DIAS:n palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen
 • Asiakas-, toimittaja- tai muun suhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • DIAS:n liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
 • Yritysten ja DIAS:n väliseen suhteeseen perustuva viestintä
 • Tyytyväisyystutkimukset, markkinatutkimukset sekä tapahtumien järjestäminen
 • DIAS:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen (ml. uutiskirjeen lähettäminen) puhelimitse, kirjeitse ja sähköpostitse
 • Väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen
 • Analysointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten
Käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on DIAS:n oikeutettu etu hoitaa asiakas-, toimittaja- ja muita suhteitaan Yritysten ja niiden edustajien kanssa, sekä markkinoida palveluitaan edellä mainituille tahoille. Jos verkkosivuston vierailija on yksityishenkilö, DIAS käsittelee kyseisen henkilön toimittamia tietoja oikeutetun etunsa perusteella vastatakseen rekisteröidyn kysymyksiin tai palautteeseen, sekä rekisteröidyn tilaamien materiaalien toimittamiseksi.

Henkilötietojen sijainti

DIAS käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueella.

Henkilötietojen vastaanottajat

Jaamme rekisteröidyn henkilötietoja ainoastaan DIAS:n organisaation sisällä ja ainoastaan siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Emme jaa henkilötietoja DIAS:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä.

Siirtäminen valtuutetuille palveluntarjoajille

DIAS siirtää henkilötietoja käsiteltäväksi DIAS:n lukuun valtuutetuille palveluntarjoajilleen. Kun kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja DIAS:n lukuun, DIAS on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien, säännösten ja ohjeidemme mukaisesti, noudattaen asianmukaisia salassapitovelvollisuuksia ja turvatoimia.

Oikeudellisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja DIAS:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on tarpeen (i) soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) DIAS:n tai Yritysten etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli DIAS on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina.

Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja DIAS:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin pyytämällä meiltä kopion keräämistämme henkilötiedoistasi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa

Voit vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuumme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen

Huolimatta mahdollisista ennakolta annetuista suoramarkkinointia koskevista suostumuksista, rekisteröidyllä on oikeus kieltää meitä käyttämästä rekisteröidyn henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti, tai käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Oikeuksien käyttäminen

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: rekisteröidyn koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää rekisteröidyn henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista.

Valituksen tekeminen

Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Evästeet ja analytiikka

Edellä mainittujen henkilötietojen lisäksi DIAS käsittelee ylläpitämällään verkkosivustolla www.dias.fi kerättäviä analytiikkatietoja. DIAS käyttää analytiikkatiedon keräämiseen evästeitä ja muita teknologioita rekisteröidyn vieraillessa verkkosivustollamme. Vaikka emme tavallisesti käytä analytiikkatietoja rekisteröidyn tunnistamiseen, joskus rekisteröity saattaa olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä muihin henkilötietoihin. Näissä tapauksissa analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja.

Analytiikkatietoina kerätään seuraavia tietoja: (i) IP-osoite; (ii) URL-reitti sivustolla; (iii) vierailun ajankohta; (iv) selaintyyppi; (v) laitetyyppi; (vi) muu vastaava analytiikkadata.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivun ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan verkkosivuston käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen vierailijoista. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan palveluita ja paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Huomaathan, että jotkin verkkosivustomme osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics -palvelua ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseenkootaksemme analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa palvelujamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.