Henkilötietojen käsittely alustalla

Alla oleva tietosuojaseloste koskee verkkosivustoilla sign.dias.fi ja asiointi.dias.fi tarjottuja palveluja, jotka ovat osa digitaalisen asuntokaupan toteutusalustaa ("DIAS-alusta"). DIAS-alustan avulla asuntokauppaprosessin osapuolet voivat hoitaa asuntokaupat sähköisesti. Kauppaprosessin tahoina toimivat yleensä kiinteistönvälittäjä, ostaja ja myyjä ja heidän pankkinsa. Huomaathan, että kyseiset DIAS-alustaa käyttävät DIAS:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit (kuten kiinteistönvälittäjät, myyjät, rakennuttajat tai pankit) toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä niiden käsitellessä henkilötietojasi asuntokaupan toteuttamiseksi.

DIAS-alustalla käsiteltäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi:

  • Kauppakirjassa olevat henkilötiedot (kuten nimet, henkilötunnukset, osoitteet ja maksutiedot)
  • Pankkiyhteystiedot
  • Viranomaisrekistereihin ilmoitettavat tiedot (kuten kiinteistöjen omistajatiedot, veroilmoitukset ja kaupan rekisteröinti)

Digitaalisen asuntokaupan mahdollistamiseksi DIAS-alustaan lähetetyt tiedot luovutetaan kaupassa mukana oleville tahoille käytettäväksi heidän tietosuojaselosteidensa tai muun dokumentaation, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, mukaisesti. DIAS käsittelee henkilötietoja kyseisten rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä. Asuntokauppaasi osallistuvat rekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietojasi henkilötietolainsäädännön puitteissa rekisterinpitäjältä toiselle (esimerkiksi niin, että kiinteistönvälittäjä toimittaa kauppakirjan ja siinä olevat henkilötietosi omalle pankillesi ja asunnon myyjän/ostajan pankille, sekä viranomaisrekistereihin). Tällaista henkilötietojen käsittelyä koskee rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen tai organisaation tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Mikäli sinulla on kyseisien tahojen henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä, avustamme tarvittaessa yhteydenotoissa asiaankuuluvaan rekisterinpitäjään.

Yllä kuvatun DIAS-alustalla toteutettavan henkilötietojen käsittelyn lisäksi DIAS käsittelee tiettyjä henkilötietoja tarjotun Palvelun puitteissa. Alla olevassa tietosuojaselosteessa kerromme miten ja miksi DIAS käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä.

Palvelun käyttöä koskeva tietosuojaseloste

Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy (”DIAS” tai ”me”) käsittelee verkkosivustoilla sign.dias.fi ja asiointi.dias.fi tarjotun palvelun ("Palvelu") käyttäjien henkilötietoja. ”Käyttäjä” tai ”sinä” tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua.

Tässä Tietosuojaselosteessa kerromme miten ja miksi DIAS käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä ja miten voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi. Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on henkilötietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on aina saatavilla osoitteessa sign.dias.fi. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy
Y-tunnus: 2929689-6
Postiosoite: Salomonkatu 1, 00100 Helsinki
Sähköpostiosoite: tietosuoja@dias.fi
Olemme osa Alma Media -konsernia. Konsernin tietosuojavastaavana toimii Matti Venho.

Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme sinusta mm. seuraavia henkilötietoja sekä analytiikka- ja lokitietoja, kun käytät Palvelua:

  • Käyttäjän nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus
  • Käyttäjän IP-osoite sekä vierailun ajankohta ja päivämäärä
  • Allekirjoitusprosessissa annetut valtuutukset
  • Tieto käytetystä vahvan sähköisen tunnistuksen tavasta
  • Tiedostojen tiivistetiedot (ns "hash"), joiden avulla voidaan todentaa mitkä dokumentit ovat olleet mukana allekirjoitusprosessissa
  • Allekirjoituksen aikaleimat
  • Pankkiyhteystiedot

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle (käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen)

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota Palvelun ja sen ominaisuudet sinulle sekä toteuttaa asuntokauppaasi liittyvät Palvelun kautta tekemäsi toimenpiteet DIAS-alustalla. Tämä sisältää allekirjoitusprosessissa annettujen valtuutusten ja niihin liittyvien henkilötietojen luovuttamisen valtuutuksessa mainitulle kolmannelle osapuolelle (yleensä oma pankkisi) alla kohdassa "Henkilötietojen vastaanottajat" kuvatun mukaisesti.

Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme (käsittelyn oikeusperuste: lakisääteinen velvoite)

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme ja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme. Tämä käsittää henkilötietojen käsittelemisen kirjanpitovelvollisuuden noudattamiseksi ja henkilötietojen toimittamiseksi asianmukaisille viranomaisille niiden lakiin perustuvan mahdollisen tietopyynnön perusteella.

Vaateiden käsittelemiseen ja oikeudellisiin menettelyihin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Käsittelemme henkilötietojasi mahdollisten oikeudellisten vaateiden esittämistä tai puolustamista varten sekä oikeudellisten menettelyiden yhteydessä. Voimme myös käsitellä henkilötietoja petoksen ja Palvelun väärinkäytön ehkäisemiseksi sekä tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen ja käytämme pseudonymisoituja tietoja tai yhdistettyjä tietoja, joista sinua ei voida tunnistaa, aina kun se on mahdollista. Kyseisen käsittelyn yhteydessä henkilötietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille (esimerkiksi viranomaisille tai asuntokauppaan osallistuvalle pankille) alla kohdassa "Henkilötietojen vastaanottajat" kuvatun mukaisesti.

Henkilötietojen sijainti

DIAS käsittelee henkilötietoja Euroopan talousalueella eikä niitä täten siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen vastaanottajat

Jaamme henkilötietojasi ainoastaan DIAS:n organisaation sisällä ja ainoastaan siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietojasi voidaan siirtää tai luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

Henkilötietojen luovuttaminen asunto- tai kiinteistökauppaprosessiin osallistuvalle taholle

Palvelussa Käyttäjä voi antaa soveltuvia valtuutuksia pankilleen asunto- tai kiinteistökaupan toteuttamiseksi. DIAS luovuttaa Käyttäjän allekirjoitusprosessissa antamaan valtuutukseen liittyviä henkilötietoja sille Palvelussa nimetylle taholle, jolle Käyttäjä on antanut kyseisen valtuutuksen.

Henkilötietojen siirtäminen valtuutetuille palveluntarjoajille

DIAS siirtää henkilötietoja käsiteltäväksi DIAS:n lukuun valtuutetuille palveluntarjoajilleen (mukaan lukien viranomaistahot, sekä Palvelun ylläpitämiseen ja tarjoamiseen osallistuvat alihankkijat). Kun kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja DIAS:n lukuun, DIAS on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien, säännösten ja ohjeidemme mukaisesti, noudattaen asianmukaisia salassapitovelvollisuuksia ja turvatoimia.

Henkilötietojen luovuttaminen oikeudellisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille (esimerkiksi viranomaisille tai asuntokauppaan osallistuvalle pankille), jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on tarpeen (i) soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rikoksen taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) DIAS:n, asiakkaidemme (kuten pankit) tai Käyttäjiemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että yllä kuvattuja Palvelun käytössä sinusta kerättyjä henkilötietoja sekä analytiikka- ja lokitietoja voidaan luovuttaa tässä kohdassa kuvatuissa tilanteissa kolmansille osapuolille henkilötietolainsäädännön sallimissa puitteissa.

Säilytysaika

DIAS säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin laki sitä edellyttää tai henkilötietojen säilyttämiseen on jokin lainmukainen syy tässä Tietosuojaselosteessa ilmoitettuja tarkoituksia varten (esimerkiksi kirjanpitovelvollisuuden vuoksi tai mahdollisten vaateiden käsittelyyn). DIAS poistaa tai anonymisoi tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot pääsääntöisesti kun 10 vuotta on kulunut allekirjoitusprosessin loppuun saattamisesta, ellei henkilötietojen säilyttäminen ole poikkeuksellisesti tarpeen esimerkiksi oikeustoimia varten.

Sinun oikeutesi

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin pyytämällä meiltä kopion keräämistämme henkilötiedoistasi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa
Voit vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuumme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä henkilötietojasi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien käyttäminen
Yllä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä yllä oleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista.

Valituksen tekeminen
Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Evästeet ja analytiikka

Edellä mainittujen henkilötietojen lisäksi DIAS käsittelee Palvelussa kerättäviä analytiikkatietoja. DIAS ei käytä asiointipalvelun analytiikassa evästeitä tai niihin rinnastuvia seurantatekniikkoja. DIAS kerää analytiikkaa varten tietoja Käyttäjästä anonyymisti tai pseudonyymisti siten, että käyttäjän yksilöivät tiedot eivät päädy DIASin ulkopuolelle. Vaikka emme normaalisti käytä analytiikkatietoja Käyttäjän tunnistamiseen, joskus Käyttäjä saattaa olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä muihin henkilötietoihin. Näissä tapauksissa analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Analytiikkatietoina kerätään seuraavia tietoja: 1) pseudonymisoitu käyttäjätunniste; 2) URL-reitti sivustolla; 3) vierailun ajankohta; 4) selaintyyppi; 5) laitetyyppi; 6) muu vastaava analytiikkadata.

Käytämme verkkosivustollamme lisäksi Google Analytics -palvelua ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen analytiikkatietoja ja raportteja Palvelun käytöstä, jotta voimme parantaa palvelujamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa Google Analytics -palvelun ja muiden verkkoanalytiikkatyökaluja käytön kautta.
Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 22.11.2022