1. Määritelmät

Asiakirjat tarkoittavat niitä asiakirjoja, sopimuksia (mukaan lukien mahdolliset liitteet) ja mitä tahansa materiaaleja, joita Käyttäjä voi tarkastella ja allekirjoittaa Sähköistä Tunnistusmenetelmää käyttäen vahvasti tunnistautuneena Sähköisellä Allekirjoituksella Palvelun kautta.

Ehdot tarkoittavat näitä käyttöehtoja, joita sovelletaan DIASin antaessa Palvelun käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluunsa ja Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

DIAS tarkoittaa Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:tä (Y-tunnus 2929689–6), joka ylläpitää Palvelua.

DIASin Asiointipalvelu tarkoittaa palvelua, jossa kaupan osapuoli voi tarkastella oman DIAS-kauppansa tietoja, seurata DIAS-kaupan etenemistä ja nähdä prosessiin liittyvää ohjeistusta.

DIAS-kauppa tarkoittaa asunto-osakkeen tai kiinteistön kauppaa, joka on tehty hyödyntäen Palvelua.

eIDAS-asetus tarkoittaa sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista annettua EU:n asetusta nro 910/2014 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua.

Palvelu tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu DIASin sign.dias.fi- ja asiointi.dias.fi-verkkosivustoilla tarjottavista palveluista ja niiden ominaisuuksista näiden Ehtojen ja kulloinkin voimassa olevien palvelukuvauksien mukaisesti. Palvelussa voidaan tarjota myös tukimateriaalia ja muuta aineistoa DIAS-kaupan eri vaiheisiin.

Sähköinen Allekirjoitus tarkoittaa sopimuksen allekirjoittamista eIDAS-asetuksen 26 artiklan mukaista kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta. Sähköinen Allekirjoitus tapahtuu aina Sähköistä Tunnistusmenetelmää käyttäen.

Sähköinen Tunnistusmenetelmä tarkoittaa i) eIDAS- asetuksen 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua korotetun varmuustason mukaiset kriteerit täyttävää sähköistä tunnistamismenetelmää , ii) Suomessa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (7.8.2009/617 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaista vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää , tai iii) asiakkaan sijaintivaltiossa muun sähköistä tunnistamista koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaista vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää.

Välittäjä tarkoittaa Asiakirjojen ja Palvelun käyttöön liittyvän kiinteistönvälitysyrityksen edustajaa, joka toimittaa DIAS-kauppaan liittyviä Asiakirjoja ja tietoja Palveluun DIASin ulkopuolisesta järjestelmästä toimenpiteiden toteuttamiseksi.

2. Ehtojen soveltaminen

Näitä Ehtoja sovelletaan asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen myyjiin ja ostajiin, jotka käyttävät DIASin tarjoamaa Palvelua asunto-osakkeiden tai kiinteistöjen kauppaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen (esimerkiksi kauppakirjan allekirjoittaminen ja maksuvaltuutukset) sekä DIAS-kaupan etenemisen tarkasteluun. Palvelu on osa DIAS-alustaa, jonka avulla DIAS-kaupan osapuolet, ostajan ja myyjän pankit ja kiinteistönvälittäjä voivat hoitaa DIAS-kaupan tai osan kaupasta sähköisesti.

Ehdot astuvat voimaan, kun Käyttäjä ottaa Palvelun käyttöönsä ja kirjautumisen yhteydessä vahvistaa tutustuneensa Ehtoihin. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Ehtoja sekä DIASin mahdollisesti erikseen antamia Palvelun käyttöön liittyviä toimintaohjeita.

3. Palvelun käyttäminen

Palvelun kautta Käyttäjä voi ladata, lähettää, vastaanottaa ja sähköisesti allekirjoittaa, tallentaa sekä tarkastella Käyttäjän DIAS-kauppaan liittyviä Asiakirjoja sekä saada prosessiin liittyvää ohjeistusta ja antaa soveltuvia valtuuksia pankilleen DIAS-kaupan toteuttamiseksi.

Palvelua saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Palvelun Käyttäjä tunnistetaan aina käyttäen Sähköistä Tunnistusmenetelmää. Palvelun käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä kirjautuu Palveluun kulloinkin voimassa olevalla Sähköisellä Tunnistusmenetelmällä. Palvelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ymmärtää, että Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa Palvelun käyttöoikeuksia kolmannelle taholle.

Käyttäjä saa Palveluun rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden.

Käyttäjä on vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja niiden kustannuksista.

Käyttäjä on vastuussa kaikista sitoumuksista, oikeudellisista toimista ja muista toimenpiteistä, joihin hän ryhtyy käyttämällä Palvelua. Palvelun kautta Käyttäjä voi tarkastella, ladata, lähettää, vastaanottaa, tallentaa ja allekirjoittaa Käyttäjän DIAS-kauppaan liittyviä Asiakirjoja ja antaa soveltuvia valtuutuksia pankilleen DIAS-kaupan toteuttamiseksi Sähköisellä Allekirjoituksella. DIAS tarjoaa Palvelun kautta alustan Asiakirjojen ja valtuutusten tarkastelua ja hyväksymistä varten. DIAS välittää Käyttäjän puolesta tiedon Sähköisellä Allekirjoituksella allekirjoitetusta Asiakirjasta ja annetuista valtuutuksista Palvelussa ilmoitetuille tahoille.

DIAS ei ole osapuoli Käyttäjän ja sen muiden sopimuskumppanien välisissä sopimuksissa. Käyttäjän tulee tarkistaa huolellisesti Palvelussa olevat Asiakirjat ja valtuutukset ennen niiden hyväksymistä ja allekirjoittamista Sähköisellä Allekirjoituksella. Käyttäjän ja sen sopimuskumppanien välillä sovelletaan Asiakirjoissa ilmoitettuja ehtoja. Allekirjoittamalla Asiakirjoja Sähköisellä Allekirjoituksella Palvelun kautta, Käyttäjä hyväksyy sitovasti allekirjoitetun Asiakirjan sisällön.

Palvelussa voidaan tarjota tietoa kolmansien tahojen palveluista tai ohjata Käyttäjä eteenpäin kolmansien tahojen ylläpitämiin palveluihin tai verkkosivustoille (esimerkiksi Välittäjä tai pankki). Käyttäjä tiedostaa, että oikeudellisten toimenpiteiden viimekätinen voimaansaattaminen tai kirjaaminen saattaa edellyttää erillisiä jatkotoimenpiteitä kolmansien tahojen (kuten Maanmittauslaitos ja muut viranomaiset) antamien tarkempien vaatimusten mukaisesti. Joihinkin toimenpiteisiin saatetaan myös edellyttää korkeamman tasoista kuin Palvelun mukaista Sähköistä Allekirjoitusta.

4. Asiakirjojen tallentaminen

Asiakirjat ovat saatavilla Palvelussa, ja Käyttäjä voi tallentaa ne omalle päätelaitteelleen (esimerkiksi tietokoneelleen). DIASin Asiointipalvelussa Asiakirjat säilyvät ja ne voi tallentaa 92 päivän ajan DIAS-kaupan valmistumishetkestä tai muusta lopullisesta tilasta.

Edellä määriteltyjen ajanjaksojen jälkeen Käyttäjän tulee kääntyä Asiakirjan laatineen tahon puoleen (esimerkiksi Välittäjän), mikäli Käyttäjä haluaa kopion Asiakirjasta. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelua ei saa käyttää minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin ja Käyttäjä vastaa siten Asiakirjojen säilyttämisestä ja varmuuskopioinnista muulla tavoin itse.

5. Henkilötiedot

DIAS käsittelee tiettyjä Palvelun käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja sekä analytiikka- ja lokitietoja rekisterinpitäjänä DIASin tietosuojaselosteen mukaisesti. DIAS käsittelee kyseisiä henkilötietoja ensisijaisesti Palvelun tarjoamiseksi, noudattaakseen lakisääteisiä velvoitteita sekä mahdollisia vaateita tai oikeudellisia menettelyjä varten. DIASilla on tietosuojaselosteen mukainen oikeus käyttää Käyttäjän henkilötietoja tuotekehitykseen ja raportointiin.

DIAS käsittelee Käyttäjän henkilötietoja rekisterinpitäjinä toimivien DIASin asiakkaiden tai yhteistyökumppanien (kuten Välittäjän, myyjän, rakennuttajan tai pankin) puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä osana Palvelun tarjoamista kyseisille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Yllä kuvatun mukaisesti Palvelu on osa digitaalisen asuntokaupan DIAS-alustaa, jonka avulla DIAS-kauppaprosessin osapuolet voivat hoitaa DIAS-kaupan tai osan DIAS-kaupasta sähköisesti. Tämän mahdollistamiseksi Käyttäjän tai DIASin yhteistyökumppanin Palveluun lähettämät tiedot luovutetaan DIAS-kaupassa mukana oleville tahoille niiltä osin, kun he tietoja tarvitsevat omaan toimintaansa osana DIAS-kauppaa. DIAS-kaupassa mukana olevina tahoina toimivat yleensä Välittäjä, ostaja ja myyjä ja heidän pankkinsa. Kyseiset DIAS-alustaa käyttävät DIASin asiakkaat ja yhteistyökumppanit (kuten Välittäjät, myyjät, rakennuttajat tai pankit) toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä niiden käsitellessä niitä Käyttäjän henkilötietoja, joita he saavat DIAS-alustan kautta omaan toimintaansa osana DIAS-kauppaa.

DIAS-kauppaan osallistuvat rekisterinpitäjät voivat luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolainsäädännön puitteissa rekisterinpitäjältä toiselle (esimerkiksi niin, että Välittäjä toimittaa kauppakirjan ja siinä olevat Käyttäjän henkilötiedot Käyttäjän pankille ja asunnon myyjän/ostajan pankille). Tällaista henkilötietojen käsittelyä koskee rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen tai organisaation tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Mikäli Käyttäjällä on kyseisten tahojen henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä, DIAS avustaa tarvittaessa yhteydenotoissa asiaankuuluvaan rekisterinpitäjään. DIAS käsittelee henkilötietoja kyseisten rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä.

6. Keskeytykset ja muutokset

DIAS pyrkii siihen, että Palvelu on käytettävissä yleisimmillä yleisesti käytössä olevilla laitteilla sekä riittävän nopealla verkkoyhteydellä ja lähtökohtaisesti vuorokauden ympäri. DIAS voi kuitenkin harkintansa mukaan keskeyttää tai rajoittaa Palvelun tarjoamisen suunnitellun ylläpidon vuoksi. DIAS ilmoittaa käyttökatkoksista Palvelussa etukäteen, mikäli tämä on mahdollista.

DIAS kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi muuttaa Palvelua sekä lisätä tai poistaa tiettyjä Palvelun toimintoja tai ominaisuuksia, kuitenkin edellyttäen, ettei Palvelun olennaisia toiminnallisuuksia muuteta Käyttäjälle huonontavalla tavalla ilman etukäteistä ilmoitusta. DIAS ilmoittaa Palvelun olennaisia toiminnallisuuksia koskevista muutoksista 30 päivää etukäteen verkkosivustollaan www.dias.fi.

7. Ehtojen rikkominen ja Palvelun väärinkäyttö

DIASilla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, mikäli DIAS perustellusti epäilee, että Käyttäjä on rikkonut näitä Ehtoja.

Jos Käyttäjä epäilee, että Käyttäjän Sähköisen Tunnistusmenetelmän välineen on hankkinut joku muu kuin Käyttäjä tai Palvelua väärinkäytetään millä tahansa tavalla, on Käyttäjän ilmoitettava tästä välittömästi DIASille. DIAS ei ole vastuussa mistään menetyksistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun väärinkäytöstä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua tavalla, joka i) estää tai häiritsee muuta tietokonetta tai tietoliikennettä, ii) estää tai häiritsee Palvelun käyttöä, iii) tarkoittaa toiseksi henkilöksi tekeytymistä tai identiteetin väärinkäyttöä tai iv) tarkoittaa Palvelun käyttöä (sisältäen myös Asiakirjojen jälkikäteisen muokkaamisen) toisten henkilöiden oikeuksia loukkaavaan, vahingoittavaan ja/tai rikolliseen toimintaan Käyttäjän omasta tai kolmannen henkilön toimesta esimerkiksi käyttämällä luvatta Käyttäjän Sähköistä Tunnistusmenetelmää.

8. Immateriaalioikeudet ja Palvelun sisältö

Kaikki Palveluun liittyvät tekijän- ja muut immateriaalioikeudet sekä oikeudet Palvelussa käytettyyn ohjelmistoon, aineistoihin sekä Palvelun käyttöanalytiikkaan säilyvät DIASilla tai sen yhteistyökumppaneilla. Käyttäjä saa näissä Ehdoissa kuvatun rajatun käyttöoikeuden Palveluun, ja saa käyttää DIASin tai sen yhteistyökumppaneiden immateriaalioikeuksia ja teknisiä ratkaisuja vain näissä Ehdoissa kuvatulla tavalla ainoastaan Palvelun käyttöä varten.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää, luovuttaa, muunnella, kopioida taikka siirtää Palvelua, sen osia tai Palvelun sisältämää aineistoa muutoin kuin näissä Ehdoissa on kuvattu tai DIASin erikseen antamalla nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.

9. Vastuunrajoitukset

Palvelu tarjotaan Käyttäjälle niillä toiminnoilla varustettuna ja sellaisena kuin se kulloinkin on. DIAS toimii ainoastaan Palvelun tarjoajana eikä vastaa miltään osin Käyttäjän Palvelun käytön perusteella tekemistä toimenpiteistä tai mahdollisista virheistä, joita Käyttäjä tekee käyttäessään Palvelua. DIAS ei vastaa Käyttäjän käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, oman käyttöympäristönsä suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista ja on tietoinen siitä, että verkkoympäristö saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita ja tietoturvariskejä.

DIAS ei ole vastuussa siitä, täyttääkö Käyttäjä tai Käyttäjän sopimuskumppani Asiakirjoissa sovitut velvoitteensa.

DIAS ei vastaa tietojen tai Asiakirjojen katoamisesta, muuttamisesta tai muista Käyttäjälle tai sen sopimuskumppaneille tai kolmansille tuottamansa Palvelun virheistä tai puutteista. DIAS ei myöskään vastaa Ehtojen rikkomisesta tai Palvelun väärinkäytöstä Käyttäjän tai kolmansien toimesta.

DIAS ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon menetyksestä, saatavuuden kärsimisestä tai tietojen häviämisestä. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

DIAS ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka seurauksia DIAS ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi kolmannen osapuolen palvelun, ohjelmiston tai laitteiden virheet ja keskeytykset tai kolmansien rikollinen toiminta.

DIAS ei vastaa mistään Välittäjän aiheuttamasta vahingosta tai virheestä, joka aiheutuu Välittäjän toiminnasta, kuten sen Palveluun toimittamien Asiakirjojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta.

Palveluun voi sisältyä kolmansien osapuolien tuottamia palveluita ja sisältöjä, jotka tarjotaan osana Palvelua. DIASin vastuu kolmansien osapuolien virheistä ja saatavuudesta rajautuu niihin oikeuksiin, joita DIASilla on suhteessa kolmanteen osapuoleen. DIAS ei ole vastuussa kolmansien tahojen palveluiden tai verkkosivustojen toimivuudesta tai toimimattomuudesta ja sisällöstä ja näistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

DIAS ei vastaa myöskään siitä, että kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut kuten Sähköinen Tunnistusmenetelmä tai Asiakirjat ja niiden sisältö täyttävät niille lainsäädännön tai viranomaisten edellyttävät muotovaatimukset.

DIAS ei näissä Ehdoissa rajoita kuluttaja-asiakkaalle pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla kuuluvia oikeuksia.

10. Voimassaolo ja irtisanominen

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua. Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön ilman erillistä ilmoitusta. Palveluun tallennetut Asiakirjat säilyvät Palvelussa kohdan 3 mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä haluaa irtisanoa Palvelun ennen kohdan 4 mukaisten säilytysaikojen päättymistä, Käyttäjä voi ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti DIASille tai käyttämällä Palvelussa olevia toimintoja.

Ne ehdot, joiden on tarkoitus olla luonteensa vuoksi voimassa Palvelun käyttämisen päättymisestä huolimatta, pysyvät voimassa.

DIAS voi lopettaa Palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa. DIAS säilyttää kuitenkin Asiakirjoja ja pitää ne Käyttäjän saatavilla kohdan 3 mukaisesti.

11. Ehtojen muutokset ja muut ehdot

DIAS voi muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla muuttuneista ehdoista 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa Palvelussa julkaistavin asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti verkkosivustollaan www.dias.fi. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Ehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttö.

DIAS voi käyttää alihankkijoita Palvelun tarjoamisessa.

DIASilla on oikeus siirtää näiden Ehtojen ja Palvelun käytön perusteella muodostuva Käyttäjän ja DIASiin välinen sopimus sekä oikeutensa ja velvollisuutensa konserniyhtiölleen tai liiketoimintansa luovutuksen yhteydessä siirronsaajalle ilman Käyttäjän suostumusta.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin Ehtoihin ja Palvelun käyttöön liittyvät riidat, joita ei voida sopia neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos Käyttäjä on kuluttaja, Käyttäjä voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta https://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttajat voivat riitatilanteissa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ks ohjeet osoitteissa https://kuluttajariita.fi ja https://kuluttajaneuvonta.fi). Ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).
Käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 10.11.2022