Palvelu on osa digitaalisen asuntokaupan toteutusalustaa ("DIAS-alusta"), jonka avulla asuntokauppaprosessin osapuolet voivat hoitaa asuntokaupat tai osan asuntokauppaprosessista sähköisesti. Näitä käyttöehtoja sovelletaan asunto-osakkeiden myyjiin ja ostajiin, jotka käyttävät Palvelua asuntokauppaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen (esimerkiksi kauppakirjan allekirjoittaminen ja maksuvaltuutukset). Käyttämällä Palvelua sitoudut näiden käyttöehtojen perusteella muodostuvaan sitovaan sopimukseen DIAS:n kanssa.

1. Määritelmät

Asiakirjat tarkoittavat niitä asiakirjoja ja sopimuksia (mukaan lukien mahdolliset liitteet), joita Käyttäjä voi tarkastella ja hyväksyä Palvelun kautta.

DIAS tarkoittaa Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:tä (y-tunnus 2929689-6).

Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua.

Palvelu tarkoittaa DIAS:in verkkosivustolla sign.dias.fi tarjoamaa palvelua ja sen ominaisuuksia kyseisellä verkkosivustolla kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti.

2. Palvelun käyttäminen

Palvelua saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Palvelun Käyttäjät tunnistetaan aina käyttäen laissa määriteltyä vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää. Palvelun käyttäminen edellyttää sitä, että Käyttäjä kirjautuu Palveluun kulloinkin voimassa olevalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä. Palvelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä on vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja niiden kustannuksista.

Palvelun kautta Käyttäjä voi tarkastella ja allekirjoittaa sähköisesti Käyttäjän asuntokauppaan liittyviä Asiakirjoja ja antaa soveltuvia valtuutuksia pankilleen asuntokaupan toteuttamiseksi. DIAS tarjoaa Palvelun kautta alustan Asiakirjojen ja valtuutusten tarkastelua ja hyväksymistä varten. DIAS välittää käyttäjän puolesta tiedon Allekirjoitetusta Asiakirjasta ja annetuista valtuutuksista Palvelussa ilmoitetuille tahoille. DIAS ei ole osapuoli Käyttäjän ja sen sopimuskumppanin välisissä sopimuksissa. DIAS ei ole vastuussa siitä, täyttääkö Käyttäjän sopimuskumppani Asiakirjoissa sovitut velvoitteensa. Käyttäjän tulee tarkistaa huolellisesti Palvelussa olevat Asiakirjat ja valtuutukset ennen niiden hyväksymistä ja allekirjoittamista. Käyttäjän ja sen sopimuskumppanin välillä sovelletaan Asiakirjoissa ilmoitettuja ehtoja. Allekirjoittamalla Asiakirjoja Palvelun kautta, Käyttäjä hyväksyy sitovasti hyväksytyn Asiakirjan sisällön.

Asiakirjat ovat saatavilla ja Käyttäjä voi tallentaa ne omalle päätelaitteelleen (esimerkiksi tietokoneelleen) Palvelun kautta 30 päivän ajan Asiakirjojen allekirjoitushetkestä. Tämän jälkeen Käyttäjän tulee kääntyä Asiakirjan laatineen tahon puoleen (esimerkiksi kiinteistönvälittäjään), mikäli Käyttäjä haluaa kopion Asiakirjasta. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelua ei saa käyttää minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

Palvelussa voidaan tarjota tietoa kolmansien tahojen palveluista tai ohjata Käyttäjä eteenpäin kolmansien tahojen ylläpitämiin palveluihin tai verkkosivustoille (esimerkiksi kiinteistönvälittäjä tai pankki). DIAS ei ole vastuussa kolmansien tahojen palveluiden tai verkkosivustojen sisällöstä.

Kaikki Palveluun liittyvät tekijänoikeudet, lähioikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet sekä oikeudet Palvelun käyttöanalytiikkaan kuuluvat DIAS:lle tai sen lisenssinantajille. Käyttäjällä on rajattu oikeus käyttää Palvelua siinä muodossa ja laajuudessa, kuin DIAS on sen kulloinkin tarjonnut ja vain näiden käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua laittomaan tai luvattomaan toimintaan.

3. Henkilötiedot

DIAS käsittelee tiettyjä Palvelun (sign.dias.fi) käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja sekä analytiikka- ja lokitietoja rekisterinpitäjänä DIAS:n tietosuojaselosteen mukaisesti. DIAS käsittelee kyseisiä henkilötietoja ensisijaisesti Palvelun tarjoamiseksi, noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme sekä mahdollisia vaateita tai oikeudellisia menettelyjä varten.

DIAS käsittelee Käyttäjän henkilötietoja rekisterinpitäjinä toimivien DIAS:n asiakkaiden tai yhteistyökumppanien (kuten kiinteistönvälittäjän, myyjän, rakennuttajan tai pankin) puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä osana DIAS-alustan tarjoamista kyseisille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Yllä kuvatun mukaisesti Palvelu on osa digitaalisen asuntokaupan toteutusalustaa (DIAS-alusta), jonka avulla asuntokauppaprosessin osapuolet voivat hoitaa asuntokaupat tai osan asuntokauppaprosessista sähköisesti. Tämän mahdollistamiseksi DIAS-alustalle DIAS:n asiakkaan tai yhteistyökumppanin lähettämät tiedot luovutetaan kaupassa mukana oleville tahoille niiltä osin, kun he tietoja tarvitsevat omaan toimintaansa osana asuntokauppaprosessia. Kauppaprosessin tahoina toimivat yleensä kiinteistönvälittäjä, ostaja ja myyjä ja heidän pankkinsa. Huomaathan, että kyseiset DIAS-palvelua käyttävät DIAS:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit (kuten kiinteistönvälittäjät, myyjät, rakennuttajat tai pankit) toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä niiden käsitellessä niitä henkilötietojasi, joita he saavat DIAS-alustan kautta omaan toimintaansa osana asuntokauppaprosessia.

Asuntokauppaasi osallistuvat rekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietojasi henkilötietolainsäädännön puitteissa rekisterinpitäjältä toiselle (esimerkiksi niin, että kiinteistönvälittäjä toimittaa kauppakirjan ja siinä olevat henkilötietosi omalle pankillesi ja asunnon myyjän/ostajan pankille). Tällaista henkilötietojen käsittelyä koskee rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen tai organisaation tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Mikäli sinulla on kyseisien tahojen henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä, avustamme tarvittaessa yhteydenotoissa asiaankuuluvaan rekisterinpitäjään. DIAS käsittelee henkilötietoja kyseisten rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä.

4. Keskeytykset ja muutokset

DIAS voi harkintansa mukaan keskeyttää Palvelun tarjoamisen suunnitellun ylläpidon vuoksi.

DIAS kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi muuttaa Palvelua sekä lisätä tai poistaa tiettyjä Palvelun toimintoja tai ominaisuuksia, kuitenkin edellyttäen, ettei Palvelun olennaisia toiminnallisuuksia muuteta Käyttäjälle huonontavalla tavalla ilman etukäteistä ilmoitusta. DIAS ilmoittaa Palvelun olennaisia toiminnallisuuksia koskevista muutoksista 30 päivää etukäteen verkkosivustollaan www.dias.fi.

DIAS:lla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, mikäli DIAS perustellusti epäilee, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja.

5. Vastuunrajoitukset

Palvelu tarjotaan Käyttäjälle niillä toiminnoilla varustettuna ja sellaisena kuin se kulloinkin on. DIAS toimii ainoastaan Palvelun tarjoajana eikä vastaa miltään osin Käyttäjän Palvelun käytön perusteella tekemistä toimenpiteistä.

DIAS ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon menetyksestä, saatavuuden kärsimisestä tai tietojen häviämisestä. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

DIAS ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka seurauksia DIAS ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi kolmannen osapuolen palvelun, ohjelmiston tai laitteiden virheet ja keskeytykset.

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Näiden käyttöehtojen perusteella muodostuva Käyttäjän ja DIAS:n välinen sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt käyttöehdot Palvelussa. Käyttöehdot ja kyseinen sopimus ovat voimassa niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua.

Käyttäjä voi irtisanoa näiden käyttöehtojen perusteella muodostuvan Käyttäjän ja DIAS:n välisen sopimuksen ja lopettaa Palvelun käytön milloin tahansa ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti DIAS:lle tai käyttämällä Palvelussa olevia toimintoja.

DIAS voi lopettaa Palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa. DIAS säilyttää kuitenkin Asiakirjoja ja pitää ne Käyttäjän saatavilla kohdassa 2 todetun mukaisesti.

7. Käyttöehtojen muutokset ja muut ehdot

DIAS voi muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muuttuneista ehdoista 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa Palvelussa julkaistavin asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttö.

DIAS voi käyttää alihankkijoita Palvelun tarjoamisessa.

DIAS:lla on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen perusteella muodostuva Käyttäjän ja DIAS:in välinen sopimus sekä oikeutensa ja velvollisuutensa konserniyhtiölleen tai liiketoimintansa siirron yhteydessä siirronsaajalle ilman Käyttäjän suostumusta. DIAS:lla on oikeus siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa Palveluun liittyvän toimintansa jatkajalle.

8. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin käyttöehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin käyttöehtoihin ja Palvelun käyttöön liittyvät riidat, joita ei voida sopia neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos Käyttäjä on kuluttaja, Käyttäjä voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttajat voivat riitatilanteissa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ks ohjeet osoitteissa kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).
Käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 12.6.2019