1. Määritelmät

Asiakirjat tarkoittavat niitä asiakirjoja, sopimuksia (mukaan lukien mahdolliset liitteet) ja mitä tahansa materiaaleja, joita Käyttäjä voi tarkastella ja allekirjoittaa vahvasti tunnistautuneena Sähköisellä Allekirjoituksella Palvelun kautta.

Ehdot tarkoittavat näitä ehtoja, joita sovelletaan DIAS Oy:n antaessa Palvelun käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluunsa.

DIAS tarkoittaa Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:tä (y-tunnus 2929689–6), joka ylläpitää sign.dias.fi-palvelua ja DIASin Asiointipalvelua.

DIASin Asiointipalvelu tarkoittaa palvelua, jossa asuntokaupan osapuoli voi tarkastella oman DIAS-kauppansa tietoja, seurata kaupan etenemistä ja nähdä prosessiin liittyvää ohjeistusta.

DIAS-kauppa tarkoittaa huoneisto- tai kiinteistökauppaa, joka on tehty hyödyntäen DIAS-alustaa.

Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua.

Palvelu tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu DIAS:in sign.dias.fi- ja asiointi.dias.fi-verkkosivustoilla tarjottavasta palvelusta ja niiden ominaisuuksia näiden Ehtojen ja kulloinkin voimassa olevien palvelukuvauksien mukaisesti. Palvelussa voidaan tarjota myös tukimateriaalia ja muuta aineistoa DIAS-kaupan eri vaiheisiin.

Sähköinen Allekirjoitus tarkoittaa sopimuksen allekirjoittamista käyttäen vahvaa tunnistamista tai muita sähköisiä tunnistemenetelmiä. Sähköinen allekirjoitus tapahtuu aina i) sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista annetun EU:n asetuksen N:o 910/2014 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun korotetun varmuustason tai mainitun kohdan c alakohdassa tarkoitetun korkean varmuustason mukaiset kriteerit täyttävää sähköistä tunnistamismenetelmää käyttäen (”Sähköinen Tunnistusmenetelmä”), sekä ii) Suomessa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (7.8.2009/617 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaista vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää käyttäen, tai iii) Asiakkaan sijaintivaltiossa muun sähköistä tunnistamista koskevan voimassaolevan lainsäädännön mukaista vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää käyttäen.

Välittäjä tarkoittaa Asiakirjojen ja Palvelun käyttöön liittyvän kiinteistönvälitysyrityksen edustajaa, joka toimittaa DIAS-kauppaan liittyviä Asiakirjoja ja tietoja Palveluun DIASin ulkopuolisesta järjestelmästä toimenpiteiden toteuttamiseksi.

2. Ehtojen soveltaminen

Näitä Ehtoja sovelletaan asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen myyjiin ja ostajiin, jotka käyttävät DIAS:n tarjoamaa Palvelua kauppaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen (esimerkiksi kauppakirjan allekirjoittaminen ja maksuvaltuutukset) sekä DIAS-kaupan etenemisen tarkasteluun. Palvelu on osa kokonaisuutta, jonka avulla DIAS-kauppaprosessin osapuolet voivat hoitaa asuntokaupat tai osaa DIAS-kauppaprosessista sähköisesti.

Ehdot astuvat voimaan, kun Käyttäjä ottaa Palvelun käyttöönsä ja kirjautumisen yhteydessä vahvistaa tutustuneensa Ehtoihin. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Ehtoja sekä DIAS:n mahdollisesti erikseen antamia Palvelun käyttöön liittyviä toimintaohjeita.

3. Palvelun käyttäminen

Palvelun kautta Käyttäjä voi ladata, lähettää, vastaanottaa ja sähköisesti allekirjoittaa, tallentaa sekä tarkastella Käyttäjän DIAS-kauppaan liittyviä Asiakirjoja sekä saada prosessiin liittyvää ohjeistusta ja antaa soveltuvia valtuuksia pankilleen DIAS-kaupan toteuttamiseksi.

Palvelua saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Palvelun Käyttäjä tunnistetaan aina käyttäen Sähköistä Tunnistusmenetelmää. Palvelun käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä kirjautuu Palveluun kulloinkin voimassa olevalla Sähköisellä Tunnistusmenetelmällä. Palvelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ymmärtää, että Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa Palvelun käyttöoikeuksia kolmannelle taholle.

Käyttäjä saa Palveluun rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden.

Käyttäjä on vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja niiden kustannuksista.

Käyttäjä on vastuussa kaikista sitoumuksista, oikeudellisista toimista ja muista toimenpiteistä, joihin hän ryhtyy käyttämällä Palvelua. Palvelun kautta Käyttäjä voi tarkastella, ladata, lähettää, vastaanottaa, tallentaa ja allekirjoittaa Käyttäjän DIAS-kauppaan liittyviä Asiakirjoja ja antaa soveltuvia valtuutuksia pankilleen DIAS-kaupan toteuttamiseksi Sähköisellä Allekirjoituksella. DIAS tarjoaa Palvelun kautta alustan Asiakirjojen ja valtuutusten tarkastelua ja hyväksymistä varten. DIAS välittää Käyttäjän puolesta tiedon Sähköisesti Allekirjoitetusta Asiakirjasta ja annetuista valtuutuksista Palvelussa ilmoitetuille tahoille.

DIAS ei ole osapuoli Käyttäjän ja sen sopimuskumppanin välisissä sopimuksissa. Käyttäjän tulee tarkistaa huolellisesti Palvelussa olevat Asiakirjat ja valtuutukset ennen niiden hyväksymistä ja Sähköistä Allekirjoittamista. Käyttäjän ja sen sopimuskumppanin välillä sovelletaan Asiakirjoissa ilmoitettuja ehtoja. Sähköisesti Allekirjoittamalla Asiakirjoja Palvelun kautta, Käyttäjä hyväksyy sitovasti hyväksytyn Asiakirjan sisällön.

Palvelussa voidaan tarjota tietoa kolmansien tahojen palveluista tai ohjata Käyttäjä eteenpäin kolmansien tahojen ylläpitämiin palveluihin tai verkkosivustoille (esimerkiksi Välittäjä tai pankki).

4. Asiakirjojen tallentaminen

Asiakirjat ovat saatavilla Palvelussa, ja Käyttäjä voi tallentaa ne omalle päätelaitteelleen (esimerkiksi tietokoneelleen). Sign.dias.fi:n kautta Asiakirjat voi tallentaa 30 päivän ajan Asiakirjojen allekirjoitushetkestä. DIASin Asiointipalvelussa Asiakirjat säilyvät 92 päivän ajan DIAS-kaupan valmistumishetkestä tai muusta lopullisesta tilasta.

Tämän jälkeen Käyttäjän tulee kääntyä Asiakirjan laatineen tahon puoleen (esimerkiksi Välittäjään), mikäli Käyttäjä haluaa kopion Asiakirjasta. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelua ei saa käyttää minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

5. Henkilötiedot

DIAS käsittelee tiettyjä Palvelun käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja sekä analytiikka- ja lokitietoja rekisterinpitäjänä DIAS:n tietosuojaselosteen mukaisesti. DIAS käsittelee kyseisiä henkilötietoja ensisijaisesti Palvelun tarjoamiseksi, noudattaakseen lakisääteisiä velvoitteita sekä mahdollisia vaateita tai oikeudellisia menettelyjä varten. DIAS:lla on tietosuojaselosteen mukainen oikeus käyttää Käyttäjän henkilötietoja tuotekehitykseen ja raportointiin.

DIAS käsittelee Käyttäjän henkilötietoja rekisterinpitäjinä toimivien DIASin asiakkaiden tai yhteistyökumppanien (kuten Välittäjän, myyjän, rakennuttajan tai pankin) puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä osana Palvelun tarjoamista kyseisille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Yllä kuvatun mukaisesti Palvelu on osa digitaalisen asuntokaupan DIAS-alustaa, jonka avulla DIAS-kauppaprosessin osapuolet voivat hoitaa DIAS-kaupan tai osan DIAS-kaupasta sähköisesti. Tämän mahdollistamiseksi Palveluun DIAS:n asiakkaan tai yhteistyökumppanin lähettämät tiedot luovutetaan kaupassa mukana oleville tahoille niiltä osin, kun he tietoja tarvitsevat omaan toimintaansa osana DIAS-kauppaprosessia. DIAS-kaupan tahoina toimivat yleensä Välittäjä, ostaja ja myyjä ja heidän pankkinsa. Kyseiset DIAS-palvelua käyttävät DIAS:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit (kuten Välittäjät, myyjät, rakennuttajat tai pankit) toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä niiden käsitellessä niitä henkilötietojasi, joita he saavat DIAS-alustan kautta omaan toimintaansa osana DIAS-kauppaa.

DIAS-kauppaan osallistuvat rekisterinpitäjät voivat luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolainsäädännön puitteissa rekisterinpitäjältä toiselle (esimerkiksi niin, että Välittäjä toimittaa kauppakirjan ja siinä olevat henkilötietosi Käyttäjän pankille ja asunnon myyjän/ostajan pankille). Tällaista henkilötietojen käsittelyä koskee rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen tai organisaation tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Mikäli Käyttäjällä on kyseisien tahojen henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä, DIAS avustaa tarvittaessa yhteydenotoissa asiaankuuluvaan rekisterinpitäjään. DIAS käsittelee henkilötietoja kyseisten rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä.

6. Keskeytykset ja muutokset

DIAS vastaa siitä, että Palvelu on käytettävissä yleisemmillä yleisesti käytössä olevilla laitteilla sekä riittävän nopealla tietoliikenneyhteydellä. Palvelu on saavutettavissa verkkoyhteydellä lähtökohtaisesti vuorokauden ympäri. DIAS voi kuitenkin harkintansa mukaan keskeyttää tai rajoittaa Palvelun tarjoamisen suunnitellun ylläpidon vuoksi. DIAS ilmoittaa käyttökatkoksista Palvelussa etukäteen, mikäli tämä on mahdollista.

DIAS kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi muuttaa Palvelua sekä lisätä tai poistaa tiettyjä Palvelun toimintoja tai ominaisuuksia, kuitenkin edellyttäen, ettei Palvelun olennaisia toiminnallisuuksia muuteta Käyttäjälle huonontavalla tavalla ilman etukäteistä ilmoitusta. DIAS ilmoittaa Palvelun olennaisia toiminnallisuuksia koskevista muutoksista 30 päivää etukäteen verkkosivustollaan www.dias.fi.

7. Turvallisuus

DIAS:lla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, mikäli DIAS perustellusti epäilee, että Käyttäjä on rikkonut näitä Ehtoja.

Jos Käyttäjä epäilee, että Käyttäjän vahvan tunnistamisen välineen on hankkinut joku muu kuin Käyttäjä ja Palvelua väärinkäytetään, on Käyttäjän ilmoitettava tästä välittömästi DIAS:lle. DIAS ei ole vastuussa mistään menetyksistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Käyttäjä ei ole noudattanut näitä vaatimuksia.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua tavalla, joka estää tai häiritsee muuta tietokonetta tai tietoliikennettä taikka estää tai häiritsee Palvelun käyttöä.

8. Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun liittyvät tekijän- ja muut immateriaalioikeudet sekä oikeudet Palvelussa käytettyyn ohjelmistoon, aineistoihin sekä Palvelun käyttöanalytiikkaan säilyvät DIAS:lla tai sen yhteistyökumppaneilla. Käyttäjä saa näissä Ehdoissa kuvatun rajatun käyttöoikeuden Palveluun, ja saa käyttää DIAS:n tai sen yhteistyökumppaneiden immateriaalioikeuksia ja teknisiä ratkaisuja vain näissä Ehdoissa kuvatulla tavalla.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää, luovuttaa, muunnella, kopioida taikka siirtää Palvelua, sen osia tai Palvelun sisältämää aineistoa muutoin kuin näissä Ehdoissa on kuvattu tai DIAS:n erikseen antamalla nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.

9. Vastuunrajoitukset

Palvelu tarjotaan Käyttäjälle niillä toiminnoilla varustettuna ja sellaisena kuin se kulloinkin on. DIAS toimii ainoastaan Palvelun tarjoajana eikä vastaa miltään osin Käyttäjän Palvelun käytön perusteella tekemistä toimenpiteistä tai mahdollisista virheistä, joita Käyttäjä tekee käyttäessään Palvelua. DIAS ei ole vastuussa siitä, täyttääkö Käyttäjän sopimuskumppani Asiakirjoissa sovitut velvoitteensa

DIAS ei vastaa tietojen tai Asiakirjojen katoamisesta, muuttamisesta tai muista Käyttäjälle tuottamansa Palvelun virheistä tai puutteista.

DIAS ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon menetyksestä, saatavuuden kärsimisestä tai tietojen häviämisestä. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

DIAS ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka seurauksia DIAS ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi kolmannen osapuolen palvelun, ohjelmiston tai laitteiden virheet ja keskeytykset.

DIAS ei vastaa mistään Välittäjän aiheuttamasta vahingosta tai virheestä. joka aiheutuu Välittäjän toimittaessa Asiakirjoja Palveluun.

Palveluun voi sisältyä kolmansien osapuolien tuottamia palveluita ja sisältöjä, jotka tarjotaan osana Palvelua. DIAS:n vastuu kolmansien osapuolien virheistä ja saatavuudesta rajautuu niihin oikeuksiin, joita DIAS:lla on suhteessa kolmanteen osapuoleen. DIAS ei ole vastuussa kolmansien tahojen palveluiden tai verkkosivustojen sisällöstä.

10. Voimassaolo ja irtisanominen

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua. Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön ilman erillistä ilmoitusta. Palveluun tallennetut Asiakirjat säilyvät Palvelussa kohdan 3 mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä haluaa irtisanoa Palvelun ennen kohdan 3 mukaisten säilytysaikojen päättymistä, Käyttäjä voi ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti DIAS:lle tai käyttämällä Palvelussa olevia toimintoja.

Ne ehdot, joiden on tarkoitus olla luonteensa vuoksi voimassa Palvelun käyttämisen päättymisestä huolimatta, pysyvät voimassa.

DIAS voi lopettaa Palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa. DIAS säilyttää kuitenkin Asiakirjoja ja pitää ne Käyttäjän saatavilla kohdan 3 mukaisesti.

11. Ehtojen muutokset ja muut ehdot

DIAS voi muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla muuttuneista ehdoista 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa Palvelussa julkaistavin asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti verkkosivustollaan www.dias.fi. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Ehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttö.

DIAS voi käyttää alihankkijoita Palvelun tarjoamisessa.

DIAS:lla on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen perusteella muodostuva Käyttäjän ja DIAS:in välinen sopimus sekä oikeutensa ja velvollisuutensa konserniyhtiölleen tai liiketoimintansa siirron yhteydessä siirronsaajalle ilman Käyttäjän suostumusta. DIAS:lla on oikeus siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa Palveluun liittyvän toimintansa jatkajalle.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin Ehtoihin ja Palvelun käyttöön liittyvät riidat, joita ei voida sopia neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos Käyttäjä on kuluttaja, Käyttäjä voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta https://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttajat voivat riitatilanteissa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ks ohjeet osoitteissa https://kuluttajariita.fi ja https://kuluttajaneuvonta.fi).
Käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 10.11.2022