BAKGRUND

Med den nya lagen överförs bostadsaktier till ett digitalt register

UPPGIFTER OM TJÄNSTEN

DIAS är en plattform för digital bostadshandel som utvecklats av bankerna i samarbete

VAD GÖR DIAS?

DIAS hanterar bostadsaffären
digitalt

Bankernas godkännanden
Underskrifter av köpare och säljare
Anmälan för överlåtelseskatt
Alla nödvändiga avgifter
Anmälan om ägarbyte
FÖR SÄLJARE OCH KÖPARE

Bekväma bostadsaffärer

FÖR MÄKLARE

Transparent och strömlinjeformad handel

PARTNER

Med och skapar bättre
bostadsaffärer är

MER INFORMATION

Vanliga frågor

Vad är digital handel med bostäder?

I och med den lag som träder i kraft i början av 2019 överförs bostadsaktierna stegvis till det digitala registret som Lantmäteriverket upprätthåller och aktiebreven på papper annulleras. När förändringen har kommit längre kan handel med bostäder ske digitalt. Målet är att även digital handel med aktiebrev på papper ska vara möjligt under 2019.

Vad är DIAS?

DIAS är en förkortning av orden digitaalinen asuntokauppa (digital bostadshandel). Det är en plattform för handel med bostadsaktier som utvecklats i Finland och med ett omfattande deltagande av aktörerna vid handel med bostäder, som banker, fastighetsmäklare och byggherrar. DIAS gör det möjligt att genomföra ett bostadsköp digitalt. Det är en säker och stabil plattform som svarar för affärsprocessen och hanterar bl.a. dataöverföringen mellan bankerna, köparens och säljarens signaturer, överlåtelseskatten och andra avgifter samt ansökan om ägarbyte i det aktielägenhetsregister som Lantmäteriverket upprätthåller. DIAS-plattformen grundar sig på säker blockkedjeteknik.

Vilka är med i DIAS?

Den digitala bostadshandelsplattformen DIAS har utvecklats av det finländska företaget Tomorrow Tech tillsammans med finländska banker. I digitaliseringen av handeln med bostäder deltar alla viktigare aktörer i handeln med bostäder: banker, fastighetsmäklare och byggherrar. Lantmäteriverket gör plattformssystemet som gör det möjligt att arbeta digitalt. DIAS är en öppen plattform som alla parter i handel med bostäder kan ansluta sig till.

För DIAS-plattformen har i november 2018 grundats det samägda företaget Digitaalinen asuntokauppa

DIAS Oy, vars ägare är Aktia, Danske Bank, OP och S-Banken samt Tomorrow Tech. Det gemensamma bolaget svarar för att utveckla och driva plattformen.

Vad är det för nytta med att digitalisera handeln med bostadsaktier?

Digital handel med bostadsaktier är ett mer flexibelt, säkrare och snabbare sätt att göra affärer. Aktiebrev på papper behöver inte förvaras i bankfack och aktiebrev behöver inte skickas från en bank till en annan i samband med bostadsköp. När det manuella arbetet minskar sparar man också tid.

Digital handel med bostäder är flexibel. Affärer är inte längre bundna till tid och plats utan en bostadsaktieaffär kan genomföras till och med under semesterresan.

Även uppgifternas tillgänglighet och fullständighet förbättras. Bostadsdatasystemet erbjuder tillförlitliga och precisa uppgifter, snabbt och effektivt.

Det är heller ingen risk för att aktiebreven försvinner när de blivit digitala. Idag försvinner hundratals bostadsaktiebrev om året. Bostadsdatasystemet erbjuder tillförlitliga och precisa uppgifter, snabbt och effektivt.

Enligt den konsekvensbedömning som statsrådet gjorde hösten 2017 är den totala nyttan för disponenter, fastighetsmäklare, banker, byggherrar och bostadsaktieägare upp emot 45 miljoner euro.

Vad förändras i och med digital handel med bostadsaktier?

Vid digital handel med bostadsaktier är inte affären bunden till tid eller plats. Affären kan genomföras 24/7 helt tillförlitligt på den digitala plattformen. En digital bostadsaktieaffär är möjlig när husbolagets aktieförteckning har digitaliserats och uppgifterna om ägande har överförts till registret som upprätthålls av Lantmäteriverket. Målet är att bostadsaffärer gradvis kan börja genomföras digitalt under våren och sommaren 2019.

Förändringen snabbar upp och förenklar bostadsköp när det manuella arbetet minskar. Det behövs inga besök på banken eller någon överföring av papper.

Handel med bostadsaktier kan fortfarande göras också på s.k. traditionellt sätt.

När sker övergången till digital handel med bostäder?

Från början av 2019 grundas alla nya bostadsaktiebolag digitalt. När det gäller digitalisering av befintliga bostadsaktiebolags aktieförteckningar börjar övergångsperioden 1.5.2019 och upphör 31.12.2022. Efter digitalisering av aktieförteckningen kan aktieägarna digitalisera sitt eget aktiebrev.

Vilka förändringar sker i bostadsaktiebolagen?

Bostadsaktiebolagen ska överföra sina aktieförteckningar till aktielägenhetsregistret före slutet av 2022. Överföringen kan göras från och med 1.5.2019. Efter detta upprätthålls bolagets aktieförteckning i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Bostadsaktiebolaget har ingen roll i att upprätthålla aktieförteckningen efter överföringen. Aktieförteckningens offentlighet förblir som tidigare, det vill säga vem som helst kan även i fortsättningen bekanta sig med aktieförteckningen och få en kopia av den från Lantmäteriverket.

Vilka förändringar sker i fastighetsmäkleri?

Fastighetsmäklare kan göra digitala bostadsaffärer genom DIAS. Digital handel med bostadsaktier snabbar upp och underlättar fastighetsmäklarnas arbete. Handeln med bostäder blir smidigare och genomförandetiden förkortas. Fastighetsmäklaren får mer tid för kundservice, visningar och affärer.

Vad kostar digital handel med bostäder?

DIAS kunder är aktörer inom fastighetsmäklarbranschen, banker och byggherrar, och kostnaderna för användning, underhåll och utveckling av DIAS-plattformen betalas av berörda parter.

På lång sikt ger digitaliseringen av handeln med bostäder stora besparingar eftersom bostadsaffärer idag innehåller många manuella moment. DIAS snabbar upp affärerna och sparar tid för såväl bankerna som fastighetsmäklarföretagen.

Kan jag göra en digital bostadsaffär redan nu?

För att en digital bostadsaktieaffär ska kunna genomföras måste den aktielägenhet som säljs finnas i det elektroniska bostadsdatasystemet. Bankernas, fastighetsmäklarnas och byggherrarnas övergång till DIAS-plattformen sker stegvis.

Hur går det i praktiken till att göra en digital bostadsaffär?

Den digitala bostadsaffären inleds när mäklaren eller byggherren överför den digitalt till DIAS-plattformen. DIAS skickar en begäran om godkännande till säljarens och köparens banker. Bankerna granskar affärens uppgifter för sin del varefter bostadens säljare och köpare signerar köpebrevet elektroniskt. Identifiering i systemet görs med Mobil ID eller Tupas-identifiering. Genom DIAS sköts också överlåtelseskatt och andra avgifter samt ansökan om ägarbyte i det elektroniska aktielägenhetsregistret. Efter detta får alla parter också en bekräftelse på att köpet har genomförts.

Är digital handel med bostadsaktier tryggt?

Överföring av ägarskap förutsätter utöver överlåtelse också alltid uttryckligt medgivande av den ägare som är noterad i registret. I DIAS signerar parterna köpebreven elektroniskt med sina bankinloggningsuppgifter eller med mobilcertifikat. Det är alltså minst lika säkert att göra bostadsaffärer i DIAS som att använda webbanken.

DIAS använder en sluten blockkedjeteknik där uppgifterna sparas distribuerat i databaserna hos de banker som är parter i affären. Detta ökar plattformens säkerhet och tillförlitlighet.

Digital handel med bostäder förbättrar också lagringen av uppgifterna och tillgången till dem. Aktieägaren behöver inte bära ansvaret för att bevara ett aktiebrev på papper eller risken för att det försvinner. I bostadsaktiebolag övergår upprätthållandet av aktieförteckningen för bostadsaktierna från bolaget till ett centraliserat myndighetsregister.

Vad menas med den blockkedja som används i DIAS?

DIAS utnyttjar tekniken DLT (Distributed Ledger Technology) som baseras på blockkedjeteknik. DLT-tekniken gör en distribuerad databas möjlig så att parterna i en bostadsaffär lättare kan samarbeta, tillförlitligt och tryggt.